Pre­zen­tujemy solowy pro­jekt MSO wraz z kli­pem pt. „Moje życie mój plan”.

„Kawa­lek nie­zmier­nie dla mnie ważny i praw­dziwy! Żyjąc na codzień każ­dego dnia napo­ty­kam się już od naj­młod­szych lat czę­sto z wysa­nymi z nikąd ste­reo­ty­pami które nic tak na prawde nie wno­szą poza tym że po pro­stu są i nas ota­czają. Naj­czę­ściej mówiące- że życie to nie bajka że nie Ty jedyny co tak mówi a potem skoń­czysz jak każdy inny szary czło­wiek i że tak już jest i trzeba się z tym pogo­dzić… Ludzie moi dro­dzy mor­deczki moje kochane rozu­miem że życie nie raz zabiera nam powody do rado­ści i tego co już się stało nie odwró­cimy ale cho­dzi o to że JA nie zna­czy każdy i że JA to JA i to co moje to moje nie Twoje. I JA jak każdy dosta­łem ten dar jakim jest życie i to tylko ja i wyłącz­nie mam wpływ jak to życie będzie dalej wyglą­dac…”
Realizacja nagrania – Sprawdź to Studio
Realizacja montaż klipu JACK HARRIS APEL REC
MSO
ANNA LEUCHYK
RAP EKIPA
HCK MSO
https://www.facebook.com/HCKMSO-15625…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ