§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „ Regulamin ”) określa zasady udziału w konkursie pod nazwą: „ŚWIĘTA ZE STREET AUTONOMY” (dalej: „ Konkurs ”). Regulamin określa również zasady przebiegu Konkursu i postępowania reklamacyjnego.
2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest firma Street Autonomy TM dalej SA
4. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook na stronie facebook. com , na stronie profilu marki pod nazwą : „@STREETAUTONOMY”, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/STREETAUTONOMY/ (dalej: „ Profil FB Street Autonomy ”) .
6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm. ). SA zapewnia , że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie .
7. SA oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook.
8 . SA powoła trzyosobową Komisję, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. W sprawach związanych z Konkursem decyzje Komisji są ostateczne (dalej: „ Komisja ” ).
9 . Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa w Konkursie rozstrzyga SA.
10 . Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie.
1 1 . Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 08.12.2018 r. , a zakończy się w dniu 22.12.2018 r. ( dalej: „Czas trwania Konkursu”), tj. z dniem ogłoszenia wyników Konkursu. Powyższy okres nie obejmuje postępowań reklamacyjnych, prowadzonych zgodnie z § 8 Regulaminu.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i posiadające profil na stronie facebook.com, zgodny z regulaminem serwisu Facebook (dalej: „Uczestnik” ).
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SA a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy właściciele i pracownicy punktów handlowych i usługowych, oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo).
§ 3 Zasady przeprowadzania Konkursu
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w Czasie trwania Konkursu spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) posiadać własne konto w serwisie Facebook , aktywne przez cały okres trwania Konkursu ;
b) wykonać zadanie konkursowe, które ogłoszone zostanie w dniu rozpoczęcia Konkursu, na portalu Facebook, w szczególności polegające na opublikowaniu zdjęcia lub komentarza pod postem na Profilu FB Street Autonomy Wear dotyczącym Konkursu, (dalej : „Zadanie Konkursowe”).
(dalej łącznie: „ Zgłoszenie ”).
2. W Czasie trwania Konkursu, Uczestnik może opublikować dowolną liczbę zdjęć lub komentarzy – Zadań Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Za jedno Zadanie Konkursowe może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
3. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów serwisu Facebook , w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe.
4. SA zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego , w szczególności w przypadku, gdy Zadanie Konkursowe:
a) zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem lub regulamin em serwisu Facebook; sceny obsceniczne i/lub pornograficzne,
b) zawiera treści reklamowe dotycząc e innych niż Street Autonomy;
c) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste , prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;
d) narusza dobre obyczaje;
e) zawiera element y godząc e w dobre imię lub renomę Street Autonomy,
f) zawiera jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich lub z innych przyczyn zostanie uznane za nienadające się do publikacji .
5. SA jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
a) podaje nieprawdziwe dane;
b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy SA , godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania;
c) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie
d) konto Uczestnika w serwisie Facebook nie jest aktywne lub Uczestnik nie odpowiada na próby kontaktu ze strony SA.
6. Uczestnik realizując Zadanie Konkursowe oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
§ 4 Prawa autorskie
1. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste.
2. Uczestnik zwolni SA od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do zamieszczonego przez Uczestnika Zadania Konkursowego nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie Zgłoszenia.
3. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia udziela SA niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanego zdjęcia przez SA w szczególności dodanie logo SA, publikację Zadania Konkursowego w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących SA, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
4. Uczestnik wyraża zgodę i udziela SA niewyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zadania Konkursowego i ich opracowań.
5. Uczestnik upoważnia SA do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zadania Konkursowego .
6. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zadania Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zadań Konkursowych przez SA.
7. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należącej do SA.
8. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za udzielenie SA licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej.
§ 5 Nagrody
1. W Konkursie przewidzianych zostało łącznie 3 (słownie: trzy ) nagrody .
2. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność, oryginalność, walory artystyczne i popularność wśród użytkowników danego serwisu (Facebook) każdego Zadania Konkursowego. Każdorazowym zwycięzcą Konkursu jest autor zdjęcia lub komentarza, które zostało wybrane przez Komisję (dalej „Zwycięzca”).
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 21.12.2018 r. do godz. 15.00. W publikowanym komunikacie, Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt za pomocą wiadomości prywatnej z Organizatorem celem ustalenia sposobu przekazania Nagrody. Wiadomość będzie można przesłać:
1. za pośrednictwem serwisu Facebook w wiadomości prywatnej skierowanej do Profilu FB Street Autonomy.
2. Uczestnik będzie zobowiązany do przesłania takiej wiadomości najpóźniej do 48 godzin od daty publikacji Zwycięzców. Brak wiadomości we wskazanym powyżej terminie powoduje brak możliwości doręczenia Nagrody, co w konsekwencji skutkuje utratą prawa do Nagrody.
3. W Konkursie Komisja wybierze łącznie 3 (słownie: trzy ) Zadania Konkursowe , w oparciu o popularność i walory artystyczne wszystkich prawidłowo zgłoszonych Zadań Konkursowych, i przyzna każdemu Uczestnikowi będącemu autorem wybranego przez Komisję Zadania Konkursowego i dokonującemu Zgłoszenia nagrodę (dalej : „Nagroda”) w postaci albumu ONYX dla trzeciego miejsca, koszulki Saman Blue rozmiar S/M na drugie miejsce i koszulki „Classis White Gold 2018” w dowolnym rozmiarze.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§ 6 Wydawanie Nagród w Konkursie
1. SA dopuszcza wyłącznie osobisty odbiór Nagrody, co w szczególności wyklucza możliwość korespondencyjnego przekazania/odbioru Nagrody. Zwycięzca przy odbiorze nagrody okaże dowód tożsamości, celem zweryfikowania, czy zgodnie z § 2 ust. 1 spełnia warunki uczes tnictwa w Konkursie oraz podpisze protokół odbioru nagrody . W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w § 5 ust. 3 w określonym terminie, podania nieprawidłowych danych lub niespełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
2. SA nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy lub zdarzeń siły wyższej.
3. Niedopuszczalne jest odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim, a także wypłacenie równowartości Nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
4. Zwycięzcy Nagród będą indywidualnie informowani przez SA o miejscu i czasie odbioru Nagród.
5. Nagrod y w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn, za które SA nie ponosi odpowiedzialności, pozostaną do dyspozycji MP.
§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest SA .
W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych SA, Uczestnik może wysłać wiadomość e – mail na adres: sklep@streetautonomy.pl.
2. Dane osobowe podane przez Uczestnika w Zadaniu Konkursowym, w trakcie trwania Konkursu oraz w postępowaniu reklamacyjnym będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Zwycięzcach w poście konkursowym, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z udzieleniem licencji niewyłącznej zgodnie z § 4 powyżej .
3. SA przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie i umożliwienie SA jego przeprowadzenia , opublikowanie informacji o Zwycięzcach , przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz archiwizację dokumentów.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do umożliwienia SA zorganizowania Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu Nagród , wydania Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji w postępowaniu reklamacyjnym .
5 . D a n e o s o b o w e n i e b ę d ą ̨ p o d l e g a ł y d a l s z e m u p r z e t w a r z a n i u i n i e b ę d ą ̨ p r z e c h o w y w a n e d ł u ż e j n i ż ̇ jest to niezbędne do osiągniecia ww. celów przetwarzania , z zastrzeżeniem postanowień §4 dotyczących udzielenia licencji niewyłącznej .
6 . Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają:
a. prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania,
c. prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego żeby Fundator dalej przetwarzał dane,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika,
f. prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych na podstawie tej zgody,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy dojdzie do naruszenia przetwarzanych danych.
7 . Uczestnik w celu skorzystania z przysługujących mu praw może zgłosić stosowne żądanie SA poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres e – mail Inspektora Ochrony Danych SA, tj. sklep@streetautonomy.com.
8. SA może udostępnić dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podmiotowi przetwarzającemu z którym ma zawartą umowę na administrowanie profilem SA w serwisie społecznościowym Facebook w celu przeprowadzenia Konkursu.
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Przez wzięcie udziału w Konkursie (Z głoszenie), osoba biorąca udział w Konkursie i/lub Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. SA będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie i zakresie. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage-u.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, takie jak np. opłata za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników i/lub osoby biorące udział w Konkursie.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i SA określa Regulamin.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
6 . Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2018 roku.

Facebook Comments
PODZIEL SIĘ